Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.heinzfoodservice.nl/shop (hierna: "website"), en eventueel ook op enige (andere) overeenkomst die daaruit voortvloeit. H.J. Heinz BV, gevestigd te Zeist, Arnhemse Bovenweg 160 -178, handelend onder de naam Heinz, hierna te noemen ‘Heinz’.

ARTIKEL 1 ALGEMEEN

 1. Elk in Nederland woonachtig persoon is gerechtigd producten op de website te bestellen.Indien je jonger bent dan 18 jaar bent, dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger om producten te bestellen.
 2. Bestellingen kunnen alleen binnen Nederland worden afgeleverd.


ARTIKEL 2 GEGEVENS

 1. Om producten te bestellen wordt gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld je e-mailadres en/of NAW-gegevens).
 2. Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 3. De persoonsgegevens die je ons verstrekt kunnen door ons en aan ons gelieerde ondernemingen ook voor andere doeleinden worden gebruikt, een en ander conform onze privacyverklaring.


ARTIKEL 3 HOE EN TOT WANNEER KAN JE HEINZ PRODUCTEN BESTELLEN?

 1. Op deze website vind je een link naar de Heinz webshop waar je diverse Heinz producten kunt bestellen en betalen.
 2. Betaling zal via Ideal plaatsvinden.
 3. Na de betaling ontvang je per mail een bevestiging dat je bestelling in behandeling is genomen.


ARTIKEL 4 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst bij Heinz van jouw bestelling.
 2. Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door Heinz is geaccepteerd.

ARTIKEL 5 LEVERING

 1. De bestelling wordt binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd, indien de producten op voorraad zijn.
 2. Je bent verplicht de gekochte Heinz producten af te nemen op het moment waarop deze jou ter beschikking worden gesteld.
 3. De administratie van Heinz geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door jou gedane bestellingen. Je erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.


ARTIKEL 6 RISICO TIJDENS TRANSPORT

 1. Gedurende het transport van de producten zal Heinz het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico op jou overgaan.


ARTIKEL 7 GARANTIES

 1. Heinz garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties.
 2. Indien binnen drie weken na levering, als bepaald in artikel 5, blijkt dat de producten niet voldoen aan hetgeen je hebt besteld op de website, kan je deze retourneren. Heinz zal dan binnen 3 weken na ontvangst van de producten er voor zorgdragen dat het betreffende product wordt vervangen of hersteld.
 3. Bij de aankoop van de producten heb je tevens de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product.
 4. Tijdens de bedenktijd zal je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Je mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. Indien je van je herroepingsrecht gebruik maakt, zal je het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Heinz retourneren, conform de door Heinz verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

ARTIKEL 8 BETALING EN INCASSO

 1. De betaling van de door jou bestelde producten vindt via Ideal betaling plaats
 2. Indien om welke reden dan ook betaling op de wijze als genoemd in lid 1 van dit artikel achteraf niet mogelijk is gebleken, kan Heinz niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het alsnog verschuldigde bedrag, maar ook op alle redelijke kosten die Heinz moet maken ter verkrijging van haar vordering buiten rechte.


ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien door Heinz geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Heinz jegens jou beperkt tot hetgeen in deze Voorwaarden onder artikel 7 (Garanties) is geregeld. De aansprakelijkheid van Heinz voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door jezelf, in welk geval Heinz nooit aansprakelijk kan zijn voor welke schade dan ook.
 2. De in deze Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Heinz of haar ondergeschikten.


ARTIKEL 10 RECHTEN HEINZ

Heinz behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren.
ARTIKEL 11 DIVERSEN

 1. Eventuele afwijkingen van deze Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
 2. Heinz is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met jou door een enkele kennisgeving aan jou aan een derde over te dragen. 
 3. Indien en voor zover enige bepaling van de Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Heinz zal als dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.


ARTIKEL 12 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Deze Voorwaarden kunnen te allen tijde door Heinz aangepast worden. Heinz adviseert daarom de Voorwaarden regelmatig te bekijken.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met:

Telefoonnummer: 0800 - 36636275
E-mail adres: foodservice@nl.hjheinz.com

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.heinzfoodservice.nl/shop (hierna: “website”), en eventueel ook op enige (andere) overeenkomst die daaruit voortvloeit. De Algemene Inkoopvoorwaarden van  H.J. Heinz B.V. (hierna: “Heinz”) zoals gedeponeerd bij het handelsregister hebben in geval van strijdigheid met deze gebruiksvoorwaarden altijd voorrang. De website wordt beheerd door Heinz.

Indien u deze gebruiksvoorwaarden niet in acht wenst te nemen, verzoeken wij u af te zien van gebruik van de website.

Door de website te bezoeken gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Heinz behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande mededeling.

Aansprakelijkheid
Heinz is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit (gebruik van) de website, direct of indirect, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Heinz of haar ondergeschikten.

Heinz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet actueel zijn van content van de website.

Persoonsgegevens
Heinz kan uw gegevens opslaan en gebruiken ten behoeve van promotionele activiteiten. Hierbij neemt Heinz alle relevante privacy wetgeving in acht, waaronder maar niet uitsluitend de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Heinz  zal geen persoonsgegevens aan derden die geen onderdeel zijn van de Heinz-groep verkopen.
Voor alle (overige) privacymaatregelen die Heinz heeft genomen verwijzen wij naar het Privacy Statement dat u onderaan deze pagina kunt vinden.

Linken
Er is een mogelijkheid om op de website hyperlinks te plaatsen naar andere websites die niet onder het beheer van Heinz of een ander onderdeel van de Heinz-groep vallen. Heinz is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor (schade voortvloeiende uit) de inhoud van die websites van derden.

Intellectueel eigendom
Alle intellectuele eigendommen (waaronder niet uitsluitend afbeeldingen, video’s, spelletjes, geluidsfragmenten en andere media) die zichtbaar zijn op de website of expliciet toegankelijk via de website, zijn eigendom van Heinz, of zijn rechtsgeldig gelicenseerd aan Heinz.

Geen intellectueel eigendom van de website mag met als doel iets anders dan thuisgebruik of privégebruik verveelvoudigd worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Heinz.

Zonder toestemming verveelvoudigen van intellectueel eigendom is een misdrijf op grond van artikel 31 van de Auteurswet.

Ondanks dat Heinz de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft betracht bij het samenstellen en onderhoud van de inhoud van de website, kan het voorkomen dat de website met betrekking tot de getoonde informatie niet (meer) actueel, correct of betamelijk is. Heinz is niet aansprakelijk voor eventuele schade, direct of indirect, voortvloeiende uit het gebruik van dergelijke informatie tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Heinz of haar ondergeschikten.

Beveiliging
U dient zelf zorg te dragen voor een deugdelijke beveiliging van uw eigen computerapparatuur.
Het extern aanpassen van de inhoud van de website zonder voorafgaande toestemming van Heinz (‘hacken’) is verboden.

Tot slot
De website is alleen bedoeld voor personen woonachtig in Nederland. Nederlands recht is van toepassing, en eventuele geschillen dienen voorgelegd te worden aan de bevoegde rechter te Utrecht.
Eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden laten de overige bepalingen onverlet.

Contact opnemen
Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met de Heinz webshop consumentenservice via de onderstaande gegevens:

Telefoonnummer: 0800 - 36636275
E-mail adres: foodservice@nl.hjheinz.com


PRIVACY STATEMENT
 
De website www.heinzfoodservice.nl/shop (hierna: “website”) valt onder het beheer van H.J. Heinz B.V. (hierna: “Heinz”). Heinz is onderdeel van de Heinz-groep (hierna: “Heinz groep”).
Door uw bezoek aan de website gaat u ondubbelzinnig akkoord met dit privacy statement. Heinz behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement te allen tijde te wijzigen, zonder daarvan een voorafgaande mededeling te doen. Nederlands recht is van toepassing. Als u dit Privacy Statement niet in acht wenst te nemen, dient u af te zien van het gebruik van de website.

Privacy
Heinz respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en zal uw persoonsgegevens of computergegevens vertrouwelijk (laten) behandelen.

Persoons- en computergegevens
Heinz kan op verschillende manieren aan persoonsgegevens of computergegevens komen. Tijdens uw bezoek aan de website kunnen onder andere van u of uw computer gegevens opgeslagen worden door middel van zogeheten cookies. Deze cookies kunnen onder andere vaststellen welke browser (zowel type als versie) u gebruikt. Ook kan Heinz de gegevens die u zelf opgeeft ten behoeve van bijvoorbeeld een promotionele activiteit  opslaan en gebruiken om de website op uw voorkeuren af te stemmen.

De door u verstrekte persoons- en computergegevens worden alleen voor de in dit Privacy Statement opgenomen doelen gebruikt of verwerkt, tenzij elders op de website iets anders staat vermeld, en worden te allen tijde vertrouwelijk en met zorgvuldigheid behandeld.

De doelen waarvoor de verzamelde persoonsgegevens gebruikt kunnen worden door Heinz zijn de volgende:
- Het nakomen van een overeenkomst die is afgesloten via de website
- Het vervullen van enige andere verplichting
- Het (gevraagd) opsturen van informatie
- Het versturen van de bestelde producten.

Persoons- en computergegevens kunnen aan een bepaalde computer of IP (Internet Protocol) adres worden gekoppeld om het voor u in de toekomst makkelijker te maken om een vraag te stellen of mee te doen aan een promotionele activiteit.

Voor de afstemming van de website op uw voorkeuren worden alleen gegevens gebruikt die van uw computer afkomstig zijn, niet zijnde persoonlijke gegevens.

Alleen indien u daarvoor expliciete toestemming geeft, kan Heinz uw persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van promotionele acties of speciale aanbiedingen per e-mail of anderszins.

Derden
Heinz kan uw persoons- of computergegevens aan derden verstrekken ten behoeve van statistisch onderzoek, of om aan een bestelling die u heeft gedaan te voldoen.

Voorts zal Heinz uw persoons- of computergegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daaraan voorafgaand uw toestemming heeft verleend, of tenzij enig wettelijk voorschrift of gerechtelijk bevel hiertoe dwingt.

Cookies
U kunt, indien gewenst, de cookies-functie ook uitschakelen. De wijze waarop dit kan wisselt per browsertype (bijvoorbeeld Internet Explorer, Firefox of Netscape). Let wel, het uitschakelen van de cookies-functie kan mogelijk het gebruik of de gebruiksvriendelijkheid van de website of uw internetbrowser (negatief) beïnvloeden.

Minderjarigen
Heinz hecht er waarde aan om de privacy van kinderen in het bijzonder te respecteren, en zal daarom ook niet actief de gegevens van minderjarigen die de leeftijd van 16 jaar niet hebben bereikt doorgeven en verwerken. Heinz moedigt ook de ouder(s)/voogd(en) aan hun kinderen te begeleiden bij het gebruik van internet in het algemeen.

Tot slot
Heinz beschermt de door u opgegeven of de door ons verzamelde gegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking door hoogstaande technische maatregelen. Bij de bescherming, opslag en verwerking van uw persoons- en computergegevens neemt Heinz de Wet bescherming persoonsgegevens en alle andere relevante privacywet- en regelgeving in acht.

De website kan verwijzingen (of hyperlinks) naar andere websites bevatten. Heinz kan niet garanderen dat deze websites, die mogelijk tot derden behoren, op het zelfde niveau privacymaatregelen hebben getroffen, en is dan ook niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het naleven van de privacy wetgeving door de exploitant(en) van die andere sites.

U heeft het recht om uw gegevens die geregistreerd zijn op te vragen bij Heinz. Voorts heeft u het recht deze gegevens aan te passen of eventueel te (laten) verwijderen. Deze rechten kunt u uitoefenen door een verzoek te doen aan de Heinz Foodservice via het volgende adres:
Telefoonnummer: 0800 - 36636275
E-mail adres:foodservice@nl.hjheinz.com

100% Kraft Heinz Guaranteed

Wij gebruiken cookies om de website en jouw bezoek te verbeteren. Als je doorgaat zonder je cookie instellingen aan te passen, dan gaan we ervan uit dat je de cookies accepteert, maar je kunt je instellingen op elk moment nog aanpassen. Door het gebruiken van deze website ga je akkoord met onze Algemene Voorwaarden en Privacy en Cookie policies.